Nieuws

ALV2020 4 februari

Algemene ledenvergadering (ALV) dinsdag 4 februari om 20.00 uur in ons clubgebouw.
 
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken m.b.t. de ALV en mededelingen 
3. Goedkeuring notulen ELV van 5 maart 2019 (*)
4. Goedkeuring tweejarig contract Tennisschool De Kloek/VGTA
5. Jaarverslag 2019 (*)
6. Verslag kascommissie
7. Verlenen decharge over het gevoerde bestuur
8. Verkiezing bestuursleden** • Frans van Wees als penningmeester (aftredend en herkiesbaar)** • Sjaak Buter als secretaris** • Bestuurslid Jeugdzaken (kandidaatstelling)**
9. Afscheid Martha Aalbersberg als bestuurslid secretaris
PAUZE
10. Goedkeuren begroting 2020 (*)
11. Vaststellen contributiemodel 
12. Benoemen Kascommissie
13. Hein Bottingabokaal
14. Rondvraag
15. Sluiting
 
Na sluiting: borrel op het nieuwe seizoen
 
* Bijlagen behorende bij de agenda worden 21 januari 2020 verstuurd en zullen dan ook op onze website in te zien zijn.  ** Kandidaten kunnen zich schriftelijk en uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Ledenvergadering aanmelden bij de secretaris via secretaris@tcalkmaar.nl. Dit geldt ook voor de posities van secretaris en penningmeester.
 
Met sportieve groet,  
Het bestuur van TC Alkmaar namens deze: Martha Aalbersberg, secretaris

« Terug

» Nieuws archief